VEDTÆGTER I VOJENS GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING (VGI)


§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Vojens Gymnastik- og Idrætsforening.

Dens hjemsted er Vojens, beliggende i Haderslev Kommune. Foreningen er stiftet i 1970.

§2 Formål
Foreningens formål er at styrke interessen for gymnastik og idræt og at fremme godt kammeratskab.

§3 Tilhørsforhold
Foreningen er tilsluttet DGI, DIF og Gym Danmark, og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

§4 Medlemmer
Som medlem kan optages alle, der vedkender sig disse vedtægter. Foreningen består af aktive og passive medlemmer.

Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.

§5 Udelukkelse
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den mener, at medlemmet direkte eller indirekte modarbejder foreningens arbejde. Bestemmelse herom kan træffes af bestyrelsen ved almindeligt flertal.

Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende årsmøde.

§6 Arbejdsområde
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som bestyrelsen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.§7 Bestyrelse
På årsmødet vælges en bestyrelse på minimum fire personer og maksimum otte personer. Der vælges en formand for en 2-årig periode i ulige år og en kasserer for en 2-årig periode i lige år, herudover vælges 1-3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode i ulige år og 1-3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode i ulige år.

Formand og kasserer vælges på årsmødet.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand på det førstkommende møde. Næstformanden udpeges for en etårig periode. Bestyrelsen fordeler opgaver og ansvar imellem sig.

Hvis der sker frafald i ledelsen, træder de menige bestyrelsesmedlemmer til. Hvis der sker frafald af de menige bestyrelsesmedlemmer, kan bestyrelsen udpege nyt medlem indtil næste årsmøde. Bestyrelsen kan desuden udpege op til 2 suppleanter til bestyrelsen indtil næste årsmøde, hvor de kan stille op til bestyrelsen.

På årsmødet vælges desuden to revisorer for en 1-årig periode. Hvis der sker forfald af revisorerne, kan bestyrelsen udpege ny revisor indtil næste årsmøde.

Står stemmerne lige i bestyrelsen ved afstemning, er formandens stemme udslagsgivende. Formanden repræsenterer bestyrelsen og har i retsforhold pligt til at optræde på foreningens vegne.

Valgbar til bestyrelsen er alle personer, der er fyldt 18 år og som ønsker at yde et stykke frivilligt arbejde for foreningen. Enhver der vælges på dette grundlag, bliver med valget automatisk medlem af foreningen.

Medlemmerne har stemmeret, når de er fyldt 15 år og ikke står i restance med betaling af kontingent.


§8 Underudvalg
Bestyrelsen tager initiativ til at nedsætte udvalg og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg, som den finder nødvendig for foreningens virke.

Udvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence udover budget, som er godkendt af bestyrelsen. Udvalgene har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om arbejdet i udvalgene samt ret og pligt til at deltage i møder med bestyrelsen i henhold til forretningsordenen.

§9 Kontingent
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra udvalgene.

§10 Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.

§11 Årsmøde
Årsmødet er den øverste myndighed i Vojens Gymnastik- og Idrætsforening.

Årsmødet afholdes hvert år umiddelbart efter forårsopvisningen og offentliggøres mindst 2 uger før. Indkomne forslag skal være formanden i hænde mindst 8 dage før årsmødet.

Det ordinære årsmøde indeholder følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand (i ulige år)
6. Valg af kasserer (i lige år)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1-3 i lige år og 1-3 i ulige år)
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt

Alle valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning og afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§12 Ekstraordinært årsmøde
Der skal indkaldes til ekstraordinært årsmøde, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 40 medlemmer af de aktive stemmeberettigede fremsætter skriftlig begæring herom.

Ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med det ordinære årsmøde.

§13 Vedtægtsændring
Til vedtægtsændring kræves mindst 60 % af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

§14 Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på den derom særlig indkaldte generalforsamling, på hvilken 2/3 af medlemmerne er mødt op og de 2/3 heraf stemmer for forslaget.

Vedtages opløsningen, skal foreningens midler anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.


Redigeret 06-05-2015 af DBFS